Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς κατά αλφαβητική σειρά / The organizing committee would like to thank the following companies for their support (alphabetical order):

/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors