Organizing Committee
   
Presidents: Konstantinos Dinas, Frederic Guyon, Alexios Papanikolaou
Vice President: George Mavromatidis
General Secretary: Angelos Daniilidis, Alexandros Sotiriadis
Scientific and Οrganizing Μoderator: Stamatios Petousis
   
   
Members:  
C. Acladios
S. Angelidou
E. Athanasiou
K. Katsanoulas
Ε. Katsiki
Α. Liberis
C. Margioula-Siarkou
E. Mareti
K. Mponiou
Μ. Mixiou
E. Mouloudi
Μ. Nasioutziki
M. Panagiotidis
P. Papakotoulas
Κ. Pantazis
N. Papoutsopoulos
G. Pratilas
A. Sioutas
Ν. Tsabazis
   
   
Scientific Committee
Presidents: Alexandros Daponte, Matthias Kalder, Evangelos Paraskevaidis
   
Members:  
N. Concin
N. Bizarri
F. Chatzinikolaou
K. Dadouli
M. Kelemouridou
E. Kontomanolis
M. Kyrgiou
A. Lefkopoulos
Α. Loufopoulos
V. Moschaki
K. Mpallas
Z. Razumova
Α. Sarti
A. Spyropoulou
Ο. Theodoropoulou
G. Tsoulfas
L. Zepeiridis
S. Zervoudis