Organizing Committee
   
Presidents: Konstantinos Dinas, Frederic Guyon, Alexios Papanikolaou
Scientific and Οrganizing Μoderator: Stamatios Petousis
Vice President: Alexandros Sotiriadis
General Secretary: Angelos Daniilidis
   
Members:  
S.   Angelidou
E.   Athanasiou
A.  Anastasiou
F.   Carcea
A.  Floquet
K.  Katsanoulas
E.  Katsiki
E.  Katsika
Α.  Liberis
C.  Margioula-Siarkou
K.  Mponiou
Μ. Mixiou
E.  Mouloudi
Μ. Nasioutziki
P.  Papakotoulas
Κ.  Pantazis
N.  Papoutsopoulos
G.  Pratilas
V.  Sardaridou
A.  Sioutas
Ν.  Tsabazis
Ε.  Vavoulidis
   
   
Scientific Committee
Presidents: Evangelos Paraskevaidis - George Mavromatidis
   
Members:  
R. Manchanda
A. Rodolakis
A. Daponte
G. Grimpizis
Α. Loufopoulos
G. Androutsopoulos
D. Chaidopoulos
I.   Kalogiannidis
E.  Kontomanolis
T.  Theodoridis
D. Tsolakidis
L.  Zepeiridis
F.  Chatzinikolaou
Α.  Basonidis
P.  Chatzis
V.  Moschaki
Ε.  Mouloudi
Ε.  Κatsiki
Κ . Κatsanoulas
Ε.  Katsika
S.  Manoloudi
Z.  Razumova
Α.  Sarti
Ο. Theodoropoulou