Οργανωτική Επιτροπή
Σοφία Ανδρούδη
Άννα Δαστιρίδου
Αικατερίνη Καραθάνου
Αχιλλέας Μάνδαλος
Αθανάσιος Ντόκος
Αθανάσιος Ντούγζος
Θεοδώρα Τσιρούκη
 
Επιστημονική Επιτροπή
Σοφία Ανδρούδη
Άννα Δαστιρίδου
Δημήτριος Κουφάκης
Αχιλλέας Μάνδαλος
Μάρω Παπαδάκου
Ευαγγελή Τσιρώνη – Μαλίζου
Δημήτριος Τσουρής
Δημήτριος Χατζούλης