Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς κατά αλφαβητική σειρά