Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Mediterranean Palace
3, Σαλαμίνος , Θεσσαλονίκη 546 26
τηλ. 231 124 0400

Ημερομηνίες
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Διαμονή
Για την διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace

Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 με τη λήξη

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο, μοριοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Έκθεση Προϊόντων
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού